Mobirise Web Page CreatorÉletvezetési és 21. századi munkavállalói kompetenciák fejlesztése óvodától a középiskoláigAz életrevaló programA 21. századi tudásalapú kor oktatási kihívása
Az ipari verseny által meghatározott vállalkozások – azaz a munkaerőpiac – vezetői magasan képzett és megbízható munkavállalókat keresnek: korszerű, magas szintű ismeretekkel, technológiai jártassággal, kiváló elemző-, kommunikációs és együttműködési készségekkel rendelkező, kezdeményező, kreatív és felelősséget vállalni tudó fiatalokat.
A Világgazdasági Fórum 2016-os Future of Jobs Report-ja szerint 2020-ban a munkaerőpiac az következő kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat fogja keresni:  


Az iskolába kerülő gyermekek ugyanakkor egyre súlyosbodó mértékben mutatják az általános társadalmi értékvesztés következményeit: motiválatlanságot, érzelmi és mentális instabilitást, céltalanságot, reményvesztettséget, és a társas kapcsolatok ápolásának (együttműködés, konfliktuskezelés) hiányzó készségeit.


Ezek nagyon komoly fegyelmezési, motiválási és nevelési feladatokat rónak a pedagógusokra, amelyek nemcsak elsőbbséget kell élvezzenek az oktatási munkával szemben (az érzelmileg zaklatott gyermekek képtelenek a tanulásra koncentrálni), de ezek tudatos és eredményes fejlesztése nagyon kevés pedagógiai képzésnek volt szerves része. Ezzel egyidejűleg a szülői erőforrások is – legyenek azok anyagi, érzelmi vagy mentális természetűek – egyre szűkösebbek, és egyre kevésbé tudnak hozzájárulni a gyermekek oktatásához.


A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az általános szemlélet csak a tanulmányi eredményeket veszi figyelembe; a személyiség ápolásáért, fejlesztéséért tett heroikus erőfeszítések gyakran láthatatlanok, és így elismerés nélkül is maradnak. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó – növekvő számú – intézményekre és pedagógusaikra. Nem meglepő, hogy egyre több pedagógus küzd emésztő szakmai és lelkiismereti dilemmákkal, ismétlődő kudarcokkal, reménytelenséggel, a kiégés nyilvánvaló jeleivel, amelyek pedig tovább gyengítik szakmai eredményességüket.


Az Életrevaló program alapja


Az Életrevaló mentálpedagógiai folyamat alapja Stephen Covey: A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása c. könyve, amely az önmagával és másokkal harmonikusan működő személyiség hét területét tárja fel. Az első szakaszban (1-3. szokás) az intraperszonális intelligenciát fejleszti a döntés és felelősségvállalás (1.), a jövőképalkotás és tervezés (2.), az értékalapú idő- és energiagazdálkodás (3.) alapelveinek bemutatásával.


A második szakasz fókuszában az interperszonális intelligencia erősítése áll: a következetesen kölcsönös előnyökre törekvés az élet mindennapi helyzeteiben és rendszereiben (4.), az empatikus és erőszakmentes kommunikáció (5.) és a kreatív csoportos problémamegoldás (6.) alapelveinek és eszközeinek ismertetésével. A modellt a személyes megújulás módszeres és következetes gyakorlata (7.) teszi teljessé.


A 7 szokás által fejlesztett készségek


A tapasztalat szerint a 7 szokás által közvetített gondolkodás- és viselkedésminták eredményesen fejlesztik azokat a személyes készségeket és jellemvonásokat, amelyeket a mai kor szülői és üzleti vezetői a fiataloktól elvárnak:AZ ÉLETREVALÓ PROGRAM VÁRHATÓ ELŐNYEI:


  • közös nyelvet és normarendszert teremt az intézményben


  • csökkenti a magatartási problémákat


  • javítja a tanulmányi eredményt


  • a gyermekek/diákok nagyobb felelősséget vállalnak tetteikért – magaviseletükért és tanulmányi eredményeikért


  • hozzájárul a fiatalok egészséges önbizalmának kialakításához


  • segít a pedagógusoknak egyensúlyt teremteni szakmai és magánéletük között


  • növeli a pedagógusok szakmai eredményességét és sikerélményét


  • fokozza a szülők elégedettségét és elkötelezettségét


  • növeli az intézmény elismertségét és keresettségét